Antikvarijat i izdavaštvo
Stare knjige za novo čitanje

0 kom / 0,00 kn
Dostava: 0,00 kn Ukupno: 0,00 kn

Dovrši kupovinu

Uspon hrišćanstva na Zapadu

Brown, Peter

Šifra: 056480

Kategorija: Povijest, politika, heraldika

Podkategorija: Svjetska povijest

Autor: Brown, Peter

Stranica: 705

Izdavač: Clio

Godina: 2010

Mjesto izdavanja: Beograd

Uvez: Tvrdi

Format: 17x24 cm

Stanje knjige: Vrlo dobro

Ocjena:

Komentara na knjigu: 0

Uspon hrišćanstva na Zapadu nije sa­mo vo­dič na­me­njen za­in­te­re­so­va­ni­ma za po­znu an­ti­ku, već je i pa­žlji­vo is­pri­ča­na pri­ča o hri­šćan­stvu na­šeg do­ba. Knji­ga nu­di ži­vo­pi­snu i sve­o­bu­hvat­nu isto­ri­ju pr­vih hi­lja­du go­di­na hri­šćan­stva. Autor nas svo­jim bo­ga­tim po­zna­va­njem i raz­u­me­va­njem za­pad­nog hri­šćan­stva vo­di kroz hri­šćan­ski svet od pro­pa­sti rim­skog car­stva do „mrač­nog sred­njeg ve­ka“. Pro­mi­šlja­njem o te­mi, autor pod­sti­če rad na re­vi­zi­ji dav­no pri­hva­će­nih in­ter­pre­ta­ci­ja pe­ri­o­da od 200. do 1000. go­di­ne na­še ere. Pi­ter Bra­un je u svo­ju stu­di­ju uklju­čio i na­la­ze mno­go­broj­nih ne­dav­nih is­tra­ži­va­nja ko­ja su po­nu­di­la no­ve re­zul­ta­te, i ti­me iz­ne­drio sin­te­tič­ko de­lo ve­li­ke vred­no­sti. Pred či­ta­o­ci­ma je pre­vod dru­gog, pre­ra­đe­nog iz­da­nja, do­pu­nje­nog uvo­dom i no­vim po­gla­vlji­ma, kao i na­po­me­na­ma i op­šir­ni­jom bi­bli­o­gra­fi­jom, te je sto­ga ve­o­ma po­go­dno šti­vo za stu­den­te i pro­u­ča­va­o­ce isto­ri­je.
Knjige iz iste kategorije

Vaš komentar na knjigu

učitavam komentare...